Samsun Milletvekilimiz Mehmet KaramanÖzel Okul Öğretmenlerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi ve Ücret Sorunlarının Çözümüne” ilişkin kanun teklifinde bulundu.

Karaman, kanun teklifinde şu ifadelere yer verdi;

"Toplumların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ancak iyi bir eğitim ile mümkün olabilir. Devletler kendi temel amaçlarına uygun bir şekilde insan yetiştirmek için ağırlıkla okulları kullanırlar. Ülkemizde eğitim örgün ve yaygın olarak ikiye ayrılmakta; örgün eğitim de resmi okullar ve özel öğretim kurumları tarafından verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı, 2022-2023 yılına ait eğitim istatistiklerine baktığımızda resmi okullarda 15.887.296, özel öğretim kurumlarında 1.670.729 öğrenci bulunmaktadır. Bu verilere göre özel öğretim kurumlarımdaki öğrenci sayısının resmi okullarda okuyan öğrenci sayısına oranı %10’u geçmektedir. Sadece okul öncesi eğitimi veren kurumlardaki öğrencilere bakıldığında bu oran %20’yi geçmektedir.

Aynı rapora göre resmi okullarda derslik başına ortalama 25 öğrenci düşerken, özel okullarda bu sayı 12’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısının eğitimin verimliliğini nasıl etkilediği düşünüldüğünde özel öğretim kurumlarının varlığının, hem resmi okullardaki öğrenci yoğunluğunu azaltması açısında önemlidir. Bununla birlikte, özel öğretim kurumları eğitim fakültelerinden mezun olan ve kamuda istihdam edilemeyen öğretmenlerin mesleklerini yapabilmeleri için ikinci bir kapı olmuştur.

Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çalışma koşulları üzerine yapılan araştırmalarda bir çok öğretmenin asgari ücret seviyesinde maaşla, çalışma güvencesinin zayıf, çalışma sürelerinin fazla olduğu tespit edilmiştir. Bazı kurumlarda öğretmenler hafta tatili kullanmadan 7 gün boyunca çalışmakta buna karşın özlük haklarını tam alamamaktadır.

Özel sektörde çalışmak zorunda kalan öğretmenler kamuda çalışan öğretmenlerin aksine, ek ders, eğitim öğretim ödeneği, sigorta gibi en temel haklardan mahrum kalabilmektedir. Aynı fakültede, aynı sınıfta okuyarak mezun olan öğretmenler arasında oluşan bu farklılıklar toplumsal huzuru da bozacak boyuta ulaşmıştır.

Bu problemlerin en temel kaynağı 2014’te çıkarılan 6528 sayılı kanundur. Bu kanun ile birlikte 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunda bulunan ve öğretmenlerin özlük haklarını düzenleyen 9.maddenin ikinci fırkası “Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez." hükmü kanun metninden çıkarılarak öğretmenlerin asgari ücretle çalıştırılabilmesine sebep olunmuştur.

Bu gerekçelerle sunduğumuz bu kanun teklifi ile özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ile kamuda çalışan öğretmenler arasında oluşan özlük hakkı ve ücret adaletsizliğinin önlenmesinin yanı sıra resmi okulların öğrenci yoğunluğunu azaltarak eğitim niteliğine olumlu katkı sağlayan özel öğretim kurumlarını desteklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personellerinin özlük haklarının arttırılması için 2014’te kanun metninden çıkarılan hükmün tekrar kanuna eklenmesi öngörülmektedir. Özel Okullarda çalışan öğretmenler ile kamuda çalışanların özlük hakları bakımından eşit hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile özel öğretim kurumlarının hem öğretmen maaşlarına yapacakları zamlardan çok fazla etkilenmelerini önlemek hem de artan enflasyonun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu desteğin Millî Eğitim Bakanlığı merkez bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

“Okullarda yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.”

MADDE 2- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

'GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 9 uncu maddede yapılan değişiklik kapsamında ödenecek ücretin asgari ücreti aşan kısmı üzerinden hesaplanacak sigorta priminin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ödeme döneminden itibaren ilk yıl %75’i, ikinci yıl %50’si ve üçüncü yıl %25’i Bakanlık bütçesinden karşılanır.'

Grup Başkanvekilimiz Kaya: "AK Parti, Van Büyükşehir Belediyesi'ni Kumpas İle Almaya Çalışıyor" Grup Başkanvekilimiz Kaya: "AK Parti, Van Büyükşehir Belediyesi'ni Kumpas İle Almaya Çalışıyor"

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Editör: Musa özyürek